f Phadei Thuanthu | Varnak Thuthang Blogger Widgets
Varnak Thuthang Blog pin ang no in na muak si ung..... Pathian in Damnak, Tsimnak, Lawhdingnak, Thinnuamnak na pe tasen....
 

Tuesday, 2 October 2012

Phadei Thuanthu

0 Midang Ruat Daan
Mualvum kainak......... Phadei pa he Kyawphu ah si. Kalay-sawbua uknak kheh saklam Manipur(Meitei) te'n sim in a neh phang in Kyawphu te patsa dang heh ral kih in daan daang si. Natchaung lampin daan daang in Tlorzen khaw ah om si. A nauta ber bek zam in khaw dang zei daang lehleu si. Kyawphu tsapa te: 1. Phadei. 2. Musu. 3 Zaphu. 4. Tapong. 5. Renlai. 6. Kawlmi 7. Munsa. 8. Hahup. 9. ThangSia. 10. Lian Suang 11. Zawl Sei 12. Thur. Khawther zei dang zel in: Tlorzen, Losen(Lumbang khawlu), Lotsom, Lunghawh, Ngalsip, Munphiah Paal(Khuang khaw ral). Kyawphu khen heh Munphiah paal pin thi si. Khaw ther a thawn zel min ah hen kum reipi om ngawl in khaw ther dang zei leh veng si. Papi ber Kyawphu thi zawh phang khaw ther tuh zei dang leh leu in, tu-a Phaizawl ram Laakmual naar zawllai ah khaw to dang lehleu si. Tsimi mun heh theihdiknak lungto khawm dang a tsia "Phadei Lung Khawm" tiin tu ni tian om si. (Khuangmual ten khangno te paan ten theih tuh in tuam lawm dang veng si).
Phadei te Bualkhaw lengnak

Hualngo miphun te heh Rawn Li bek ah om ngawl in rampha khawto min tuh zei dang in tu-a Bualkhaw heh sat si. Ramsa te tibual veng min a si manin Sabual khaw, 'Bualkhaw' tiin mingsa si. Rawnli khaw heh a se ongla phangin Rawnli-a Hualngo te khen nga khen-nih lam heh Bualkhaw ah om phei dang in a tam sawn heh Seipi khaw ah vai dang si. Tsin, Bualkhaw heh Ngawn te khawsah si atsia, Hualngo te khawsah heh Bualkhaw pin langlam sawn ah si atsia a rei phang in bualkhaw ah thawn leh dang si tiin rel tu khen om si(Mawngpi le Khummual ah hen 'Inn mun ro ' le 'Leibel keh' tampi om awng si). Thuanthu kan tu ten Bualkhaw heh AD 1400-1500 laklawh lun in khaw to nak si tu in rel si. Phadei te khen heh Phadei te khen heh Phadei Lungkhawm pin Bualkhaw ah vai dang si.
Kyawphu Tsa Bualkhaw lengte
1. Phadei 2. Kawlmi, 3. Munsa, 4.Hahup, 5.Thangsia, 6.Liansuang, 7.Zawlsel........Hahup te heh khaw dang ah vai in a omnak khaw te awn mang nom si. Rev.Sun Kang Lo in, "Ngawn zahlam hem le Tapong hem le Lunghawh te khen heh Phadei miphun te si" tiin a laibu ah ngan si.

Phaizawl Khaw

Bualkhaw-a Hualngo te heh khaw ther zei lehleu in phaitamnak zawllai ah khawsaat dang atsia, 'Phaizawl' tiin mingsa si. Bualkhaw pin Phadei tsate khen Phaizawl ah tam kha po vai phei si. Bualkhaw-a le Phaizawl-a Phadei tsate, tsanawnte heh pung so daang ngai in a rei phang in a om masa Ngawn te le Hualngo te heh Neek reih zo si. Tsimi phang in Bualkhaw-a le Phaizawl-aHualngo te heh Seipi khaw ah vai dang berh in Ngawn te khen Ngawn ramah vai dang leh si. Phaizawl pin vai dawltaber heh, Dam Nei Thang ah le En Thang ah si. A tsernu Nu Tung Sung ah zong heh Phaizawl-a Pa Za Biak zi a si manin tang nom si, Pa Sin Mung nu si. A Nam ming khen heh 'Tsia-ra' ti si. ( Apapi, Thang TSiara a si ta 'Tsia-ra' tinak si ol si. Bualkhaw-a Hualngo tangnom te heh Suang Lut ha le Nei Ngai ah si. Ngawn lakpin Bualkhaw ah a tang nom heh Teirol te si.
 
Note : Me Phadei Thuanthu heh Rev. N Tsong Sum ngannak si in Phadei Facebook ah Mara Nei post nak te remlehnak om ngawl in Varnak Thuthang ah post/keem/khom sing.
 
 

No comments:

Post a Comment